Szkolenia BHP doradztwo i nadzór

Strona główna / Oferta / Szkolenia BHP doradztwo i nadzórSzkolenia BHP
Oferowane przez nas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapoznanie wszystkich pracowników  z przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Państwa firmy.

Szkolenia BHP są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
2. art. 2373 § 2 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Proponujemy szkolenia wstępne i okresowe obejmujące wszystkie grupy pracownicze i zawodowe m.in.:
- pracodawców,
- osoby kierujące pracownikami,
- kadrę inżynieryjno- techniczną,
- pracowników administracyjno-biurowych,
- pracowników na stanowiskach robotniczych.

Doradztwo i nadzór BHP
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zachęcamy do skorzystania z  wygodnego rozwiązania  jakim jest powierzenie zadań służby BHP naszej firmie.

To my zajmujemy się kompleksowo wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pełną opieką nad Państwa pracownikami. Zaczynając od szkoleń a kończąc na  reprezentowaniu Was podczas kontroli.

Podstawę prawną do takich działań  stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź.zm.).

Przedstawiamy Państwu następujące usługi :

  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
  • audyt warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników firmy,
  • sporządzenie okresowych analiz stanu bhp,
  • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji,
  • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
  • współudział w reprezentowaniu Państwa przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
  • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Uważamy, że wysoki poziom oferowanych przez nas usług zaspokoi Państwa oczekiwania i przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w celu lepszego poznania Państwa oczekiwań, oraz dokładnego zdiagnozowania potrzeb.

Ocena ryzyka zawodowego
W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy występujących w Państwa firmie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.
 
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002. Proponujemy Państwu rozwiązania organizacyjne i techniczne, które ograniczą bądź całkowicie wyeliminują wpływ zagrożeń na zdrowie i życie pracowników.

Dokumentacja powypadkowa
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:
1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
2. zabezpieczyć miejsce wypadku
3. zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
4. sporządzić właściwą dokumentację
5. zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom